ДГ Осми март

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ (18)

Група "Усмивки" 2019 (6)

Група "Звездичка" 2019 (6)

Група "Веселушко" 2019 (8)

Група "Лъвчета" 2019 (6)

Група "Дъга" 2019 (6)

60 години ДГ Осми март (61)

Група "Звездичка" (15)

Група "Мечо Пух" (4)

Група "Слънце" (22)

Група "Усмивки" (12)

Детски карнавал 2016 г. (10)