За нас

ДГ "Осми Март" гр.Търговище е целодневно детско заведение за грижа за деца.

Нашата визия за развитие и утвърждаване е като на общинската детска градина, да бъдем предпочитан партньор на семейството при съвместното изграждане на малката личност в широк съвременен културен план и по посока на съхранение на националните ценности и традиции.

Мисията ни е да допринесем за съхраняването на уникалността детството като основна ценностна единица в педагогическата ни работа чрез съобразяване с индивидуалната динамика на развитие на детето и чрез търсене на единство и хармония във физическото, духовното, нравственото, социалното и интелектуалното му развитие – гаранция за пълноценна готовност за училище.

Приоритетите ни:

  • Хуманно отношение към детската личност;
  • Защита и зачитане правата на детето;
  • Високо качество на грижите за опазване здравето и живота на детето;
  • Социално–педагогическа работа с високо качество, ефективност и ясни цели – бърза и успешна адаптация и висока успеваемост на децата в следващата образователна степен – началното училище, като обществени очаквания към детското заведение;
  • Теоретически и методико-практически баланс между добрите педагогически традиции на българското предучилищно възпитание и образование и иновационните тенденции и евроинтегративните ракурси в областта;
  • Развитие на детското заведение като модерен комплекс с обезпечена комфортна и уютна материална среда, висококвалифициран екип, предразполагащ детето към разкриване и развитие на възможносттите и интересите му.

Предучилищната възраст – времето за възпитание и разбиране на националните добродетели и традиции;

Общинската детска градина – конкурентноспособна форма на организация на предучилищното възпитание спрямо други алтернативни форми.

Основната ни цел:

Създаване на оптимални организационни и педагогически условия, вярно ориентирани към образователните нужди на обществото, стимулиращи развитието на творческия потенциал на детската личност и осъществяващи търсената хармония между умствено, физическо и социално-ценностното й ориентиране. Повишаване квалификацията на педагогическата колегия и прилагане на нови форми и методи на работа.