Документи

Стратегия за развитие на ДГ

План за действие и финансиране

Мерки за повишаване качеството на образование

Процедура по управление на качеството

Етичен кодекс на общността

Годишен план за дейността на ДГ 2

График на организация на деня

Институционална политика по подкрепа на гражданското,  здравното, екологичното и интеркултурно образование в ДГ №2 "Осми март"

План за действие  за насърчаване и повишаване на грамотността

План за иновационни политики

План за кариерно ориентиране

План за кариерно ориентиране на децата

План за образователна интеграция на децата от етнически малцинства

План за противодействие на училищния тормоз

Правилник за дейността на ДГ 2

Правилник за осигуряване на БУ на ВОТ

Програма за гражданско образование

Програма за екологично образование

Програма за здравно образование на ДГ

Програма за интеркултурно образование

Програма за превенция на ранното напускане на ДГ

Програма за предоставяне на равни възможности

Програма за приобщаващо образование

Програма за формиране на нагласи и умения за учене през целия живот

Програма за цифрово образование

Стратегия за превенция и ограничаване на агресивното поведение сред децата