Веселушко

Група Веселушко


Учители:

Старши учител – Живка Христова

Образователно-квалификационна степен - магистър

Специалност – Предучилищна педагогика

Старши учител Албена Янкова Димчева

Образователно-квалификационна степен - магистър

Специалност – Предучилищна педагогика