Такси

Такси

Родителите на децата, които посещават ДГ №2 "Осми март", заплащат такса по реда на Закона за местните данъци и такси и Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от общината Търговище.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги (Заглавие изм. с Решение №3 по Протокол №35 от 27.03.2014г., в сила от 14.04.2014 г.)

Чл.25 (1) ( отм. с Решение №2 по Протокол №11 от 28.07.2016г., в сила от 01.08.2016 г.),

Нов приет с Решение №2 по Протокол №11 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.

Чл. 25 (1) За ползване на детски ясли и детски градини се събират от родителите или настойниците месечни такси.

(2) За ползването на детски ясли родителите или настойниците заплащат месечна такса, която се образува от броя присъствени дни умножени по 2 лв.

(3) За ползване на детска градина от 3 и 4 годишни деца родителите и настойниците заплащат месечна такса, която се образува както следва:

За град Търговище - от броя присъствени дни умножени по 2.00 лв.

За селата - от броя присъствени дни умножени по 1.00 лв.

(4) За ползване на подготвителни групи в детската градина не се заплаща месечна такса за обучение. За храна родителите и настойниците заплащат месечна такса, която се образува, както следва:

За град Търговище - от броя присъствени дни умножени по 1.55 лв.

За селата - от броя присъствени дни умножени по 1.00 лв.

(5) През периодите, когато яслите и детските градини са във ваканция, се заплаща таксата на ден за присъствие в дежурното детско заведение.

(6) Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:

1. Деца с родители - редовни студенти;

2. Деца с родители с 90% и повече намалена трудоспособност;

3. Деца с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на кампетентен орган.

(7) Когато две или повече деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения в общината, таксата за второ и следващо дете се заплаща 50 на сто намаление.

Същото намаление се отнася и за деца полусираци.

(8) За близнаци или тризнаци се заплаща една месечна такса.

(9) Не се заплаща такса за сираци, деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия, деца на загинали в изпълнение на служебен дълг;

(10) За ползване на намаленията родителите или настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи преференцията.

(11) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса, започва от началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията.

(12) Таксата се заплаща от ползвателя след ползване на услугата.

Месечната такса се изчислява на база отчитане присъствието/отсъствието на детето за изминалия месец, отразени в дневниците на групите, като:на последно число на месеца учителите  по групи, ЗАТС  засичат подадените данни между дневник, заповедна книга за храна и ежедневни сведения;
засича брой хранодни и представя на директора информация за  средната месечна посещаемост по групи ;

спрямо брой на присъствията и броя и вида на отсъствията, учителите по групи попълват справка по образец за присъствието на децата за месеца, като с подписа си удостоверяват верноста на подадените данни;

учителите/медицинските сестри са длъжни да пазят представените в срок медицински бележки, освен като медицински, но и като финансов документ. Медицинските бележки се описват и съхраняват за период от една учебна година. Подадените данни са база за начисляване на месечните такси на децата и се обработват чрез софтуерна програма, защитаваща личните данни.

Заплащането на таксите се извършва в срок от 1-во до 10-то число на следващия месец. През този период работното време на касата покрива напълно работното време на детското заведение,а именно: от 7.30 ч. до 17.30 ч.

След тази дата закъснелите с плащането родители могат да внесат дължимите суми

От понеделник до петък: от 8.00 до 16.30 ч.

Таксите се заплащат в кабинета на ЗТС в административен блок на детското заведение, като срещу сумата се издава квитанция.